27 ม.ค. 2021 เวลา 02:00 • ไอที & แก็ดเจ็ต
10 ทักษะแห่งอนาคตด้านเทคโนโลยีไอที
1
วิเคราะห์ 10 ทักษะแห่งอนาคตในด้าน "เทคโนโลยี" ที่กำลังเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และจะมีความต้องการมากในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้
บทความโดย ธนชาติ นุ่มนนท์ | คอลัมน์ THINK BEYOND
10 ทักษะแห่งอนาคตด้านเทคโนโลยีไอที
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท Burning Glass Technologies ได้ออกรายงานเรื่อง “Skill of Mass Disruption” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทักษะงานด้านเทคโนโลยีไอที 10 ด้าน ที่กำลังเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และจะมีความต้องการมากในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ (ปี 2021-2025) โดยบริษัทได้นำฐานข้อมูลประกาศจ้างงานกว่าหนึ่งพันล้านตำแหน่งในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีทักษะทั้งหมด 17,000 ด้าน มาวิเคราะห์ทักษะงานที่กำลังมีความต้องการเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมาก และหาพนักงานตามความต้องการได้ค่อนข้างยาก
จากรายงานมีข้อสรุปที่น่าสนใจหลายประเด็น โดยเฉพาะการระบุทักษะ 10 ด้าน ดังนี้
1. AI & Machine Learning คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้เครื่องมืออัลกอริทึม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการทำปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล
2. Cloud Technologies คือ ทักษะที่เกี่ยวกับการพัฒนา การติดตั้ง และด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์ รวมถึงงานด้านกลยุทธ์และการวางแผนการใช้ระบบคลาวด์
3.Connected Technologies คือ ทักษะที่เกี่ยวกับ Internet of Things และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกัน รวมถึงทักษะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมที่ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำงานได้เช่น 5จี
4. FinTech คือ ทักษะด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านการเงิน เช่น Blockchain หรือทักษะอื่นๆ ที่ทำให้การทำธุรกรรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2
5. IT Automation คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบกระบวนทำงานต่างๆ ให้เป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ
1
6. Natural Language Processing (NLP) คือ ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางด้านภาษา
1
7. Parallel Computing คือ ทักษะในการพัฒนา และการประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนาน
8. Proactive Security คือ ทักษะในการป้องกันระบบโครงสร้างด้านดิจิทัลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้น
9. Quantum Computing คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการใช้ Quantum Computers และแอพพลิเคชั่นในการใช้งานระบบ
2
10. Software Development Methologies คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เช่น Agile หรือ Ops
นอกจากนี้ในรายงานยังระบุว่า ทักษะที่มีตำแหน่งงานเปิดรับสูงสุดช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คือ Software Development Methologies มีทั้งหมด 634,460 ตำแหน่ง ตามมาด้วย Cloud Technologies 462,963 ตำแหน่ง ซึ่งมีตำแหน่งโดยรวมจากทักษะทั้ง 10 ด้านสูงถึง 1,714,483 ตำแหน่ง และคาดการณ์ว่าทักษะทางด้าน Quantum Computing, Connected Technologies, Fintech และ AI & Machine Learning จะมีความต้องการเติบโตสูงสุดใน 5 ปีข้างหน้า
1
ส่วนอัตราเงินเดือนพบว่าตำแหน่งงานทางด้าน IT Automation และ AI & Machine Learning มีอัตราค่าเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกว่าทักษะงานทางด้านอื่นๆ และยังพบว่าในทุกอุตสาหกรรมไม่ใช่เพียงแค่อุตสาหกรรมไอทีต่างต้องการบุคลากรที่มีทักษะเหล่านี้ โดยเฉพาะทักษะทางด้าน Proactive Security มีค่าเฉลี่ยความต้องการในทุกอุตสาหกรรมสูงสุด ตามมาด้วยด้าน Cloud Technologies
ทักษะด้านหนึ่งที่น่าสนใจคือ AI & Machine Learning ซึ่งมีการพบว่ามีตำแหน่งงานเปิดรับในรอบปีที่ผ่านมาถึง 197,810 ตำแหน่ง และคาดว่าจะมีอัตราตำแหน่งงานที่เปิดรับเพิ่มขึ้นถึง 71% ต่อปี จนถึงปี 2025 ซึ่งจะมีความต้องการพนักงานที่มีทักษะทางด้านนี้ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งทางกลุ่ม ธนาคารและประกันภัย บริษัทด้านไอที โรงงานอุตสากรรม และค้าปลีก ซึ่งทักษะทางด้านนี้จะครอบคลุมในหลายๆ ตำแหน่ง เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรด้านข้อมูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น
2
รายงานดังกล่าวแม้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลในทวีปอเมริกาเหนือ แต่ก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ความต้องการด้านกำลังคนในอนาคตเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อให้เราสามารถที่จะแข่งขัน โดยเฉพาะด้านการเรื่องการสอนทางเทคโนโลยีไอทีที่กำลังปรับตัวอย่างมาก
โฆษณา