ทำไมประเทศไทยถึงยังมีปัญหาเรื่องเพศ ทั้งที่มีวิชาเพศศึกษา!!
ข่าวการข่มขืน ข่าวการคุกคามเรื่องเพศ มีให้เห็นกันบ่อยมากๆตามสื่อต่างๆ มาดูกันว่าวิชาเพศศึกษาในไทยมีอะไรบ้าง
หลักสูตรเพศศึกษาในประเทศไทยสอนอะไรบ้าง
1. โครงสร้างระบบสืบพันธ์ุ
2. ความเป็นเพศชาย และเพศหญิง
แต่หลักสูตร "เพศวิถีศึกษา" เป็นการศึกษาเรื่องเพศในรอบด้าน
UNESCO ได้ให้คำจำกัดความของเพศวิถีศึกษาไว้ว่า
เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศ และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และบริบททางวัฒนธรรมโดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นข้อมูลที่ปราศจากการตัดสินคุณค่า บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
ในหลักสูตรนี้ จะเริ่มต้นตั้งแต่การสอนเรื่องพัฒนาการด้านเพศของแต่ละช่วงวัย
บทบาทการแสดงออกด้านเพศอย่างเหมาะสม สิทธิต่างๆในเรื่องเพศ การรับผิดชอบในการแสดงออกเรื่องเพศ และผลกระทบทั้งในด้านดี ด้านเสียที่เกิดขึ้นเมื่อตัดสินใจในเรื่องเพศ
องก์การยูเนสโก ระบุว่าเด็กและเยาวชนจำเป็น และมีสิทธิที่จะได้รับการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกลุ่มอายุต่างๆ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ตามช่วงอายุ
1. อายุ 5 - 8 ปี
2. อายุ 9 - 12 ปี
3. อายุ 13-15 ปี
4. อายุ 16 - 18 ปี
หลายท่านอาจสังเกตเห็นความแตกต่างแล้วว่า องก์การยูเนสโกได้แนะนำให้เริ่มสอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ แต่ในประเทศไทยบรรจุหลักสูตรไว้ตอนประถมหรือมัธยมศึกษา
ซึ่งในหลักสูตรนั้นมีความแตกต่างกันมากพอสมควร อาจพูดถึงเพียงเพศชายและเพศหญิง แต่ในหลักสูตร เพศวิถีศึกษา ได้แบ่ง วิถีทางเพศโดยทั่วๆไปไว้ 3 กลุ่ม
1. กลุ่ม รักเพศเดียวกัน (Homosexual)
2. กลุ่ม รักต่างเพศ (Heterosexual)
3. กลุ่ม รักทั้งสองเพศ (Bisexual)
ปูเป้คิดว่า ควรให้ความรู้เรื่อง เพศวิถีศึกษา ให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัย
เพราะธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีความแตกต่างทางด้านเพศอย่างชัดเจน เพื่อจะได้ทำหน้าที่สืบทอดเผ่าพันธุ์
เรื่องเพศจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความรู้อย่างถูกต้องในดำรงชีวิตอยู่ แต่สังคมไทยในอดีตได้รับการปลูกฝังให้มีความเชื่อว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องน่าละอายหากต้องพูดถึงโตขึ้นก็รู้เอง
ดังนั้นหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเพศจึงไม่เปิดกว้าง เพราะถือว่าหากมีการสอนจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอก
ความเชื่อดังกล่าวส่งผลให้เยาวชนไทยขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศอย่างถูกต้องส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหาสังคมต่างๆ เช่น การทำแท้ง การท้องไม่พร้อม การข่มขืนการทะเลาะวิวาท แต่ปัญหาดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเยาวชนไทยหากแต่เกิดขึ้นกับเยาวชนทั่วโลก
ปัจจุบันประเทศต่างๆ ในโลก ต่างยอมรับว่าการให้ความรู้ในเรื่องเพศอย่างเหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชน จะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่น และไม่แสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ละเมิดผู้อื่น
วัยรุ่นมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อสุขภาพและพัฒนาการและเอื้อต่อการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในสังคม ทั้งนี้บรรดารัฐภาคีต่างๆ จึงต้องทำให้แน่ใจว่าวัยรุ่นทั้งหญิงและชายทั้งในและนอกโรงเรียน จะไม่ถูกปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล และจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของพวกเขา พร้อมทั้งมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างไรซึ่งควรรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการเสพบุหรี่ แอลกอฮอล์และสารอื่นๆ พฤติกรรมทางสังคมและการออกกำลังกาย
จากการวิจัยโดยองค์การอนามัยโลกที่ติดตามผลการให้การศึกษาเรื่องเพศศึกษาที่เน้นเรื่องการนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมถูกต้องในหลายประเทศทั่วโลกพบผลใกล้เคียงกันว่าการสอนเพศศึกษาไม่ได้ทำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นหรือมากขึ้นแต่ว่าวัยรุ่นสามารถทำให้การมีเพศสัมพันธ์ของตนเองมีความปลอดภัยมากขึ้น
เรื่อง เพศ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก และเพศวิถีศึกษามีเนื้อหาที่เยอะมาก ปูเป้จะทยอยลงให้ทุกๆท่านได้อ่าน และศึกษากันนะคะ
ปัญหาจะดีขึ้นถ้าทุกคนได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้จะเป็นเช่นนั้นได้ถ้าผู้ใหญ่เปิดใจกว้าง กล้าพูดและกล้าคุยอย่างเปิดเผย เพื่อให้วัยรุ่นใกล้ตัวไว้วางใจ กล้าขอคำปรึกษา เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาในการตัดสินใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศค่ะ
Nursery เพราะสุขภาพดีเราสร้างได้
4 ถูกใจ
2 แชร์
3.2K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา