19 มี.ค. 2021 เวลา 02:45 • ปรัชญา
Freedom
ว่าด้วย อิสรภาพ และมโนคติ (Ideology)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Protest_in_2020_Democracy_Monument_%28I%29.jpg
ยูวาล โนอา ฮารารี่ เขียนหนังสือสรุปเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ไว้แต่กาลก่อนจนปัจจุบัน หนึ่งในเรื่องที่ผมเห็นเด่นชัดคือสงคราม ระหว่างความจริงและความลวง ซึ่งแม้หน้าตาของตัวละครจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและถิ่นที่อยู่ แก่นแท้ของสองฝ่ายยังคงชัดเจนเสมอมา
นิยาย 1984 สะท้อน dystopia ที่มนุษย์ถูกกดขี่ด้วยระบบปกครองรูปแบบพิเศษ ฉุดคร่าทุกอณูอิสระไปจากปัจเจก คงไว้เพียงความสิ้นหวังและความสมบูรณ์แบบของอำนาจ
หากเราคือการรับรู้ของจักรวาล
หากเราไม่มีอัตตา ไม่ถูกเขียนไว้ในเอกสารสมมติใด ว่ามีชื่อสกุล ศาสนา ชาติพันธุ์หรือถิ่นที่อยู่ แต่คือการรับรู้ของจักรวาล ผมขอชวนทุกท่านมองประเทศนี้ เป็นเพียงพื้นที่หนึ่งบนดาวดวงหนึ่ง
พื้นที่นี้ ดั่งเช่นพื้นที่อื่นๆ มีประชากรสิ่งมีชีวิตมากมาย อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศน์ที่ไม่ดีนัก เพราะมนุษย์เป็นใหญ่ และไม่ได้สนใจความเป็นอยู่ของเผ่าพันธุ์อื่นมากมาย ต่างเข่นฆ่าไม่จบสิ้น เพื่อตอบสนองความลวงที่บรรพบุรุษร่วมกันสร้าง จนกลายเป็นปกติวิสัย
1
แหละภายในประชากรมนุษย์ด้วยกันเอง ยังมีระบบอยู่ร่วมกันที่ไม่สมดุลนัก เราสังเกตดูชั่วระยะหนึ่ง ก็คงมิอาจมองข้ามสงครามระหว่างความจริงและความลวง ที่กำลังเกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน และซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่อยมา
https://www.bbc.com/thai/thailand-56441126
กลุ่มอำนาจมะเร็ง ผู้ดื้อความสุขถึงขีดสุด ยืดยุดฉุดกระชากมิให้ความเจริญก้าวหน้าอันขัดต่อประโยชน์ส่วน(พวก)ตน ด้วยวิธีการทั้งหมดที่พอจะจินตนาการได้ ไม่รับฟังความเห็นต่าง และกดขี่จำกัดกรอบความคิด บิดเบือนความจริงและประวัติศาสตร์
https://workpointtoday.com/human-rights/1611651381_47087__1/
สิทธิมนุษยชน ไม่มีค่าในสายตาของกลุ่มผู้เสพความลวง เพราะไม่ใช่ผลประโยชน์ที่เขายึดถือ
ความลวง
Theism - ความเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง เกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจและอธิบายปรากฎการณ์ใดๆ และต้องการรวมกลุ่มกันเพื่ออยู่รอด จึงสร้างสิ่งมีชีวิตสมมติขึ้นเป็นสื่อกลางในการดำรงชีวิต
Nationalism - มโนคติแบบชาตินิยม เกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถยอมรับความแตกต่างกันได้กว้างไกลนัก การสื่อสารเคยถูกจำกัดกรอบ ความเจริญก้าวหน้ายังน้อยนิด วิทยาการไม่สามารถอำนวยชีวิตให้อยู่รอดได้ง่ายนัก
Royalism - มโนคติแบบนิยมพระมหากษัตริย์ บ้างก็ว่ามีมนุษย์ที่อยู่เหนือมนุษย์ทั้งปวง หรือมีสิทธิ์ในพื้นที่หนึ่ง หรืออาจเป็นสมมติเทพ ควรค่าแก่การเคารพนับถือ บูชา เชื่อฟัง ยึดไว้สูงสุดของชีวิต
Capitalism - มโนคติ/ระบบทุนนิยม เป็นความลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบันขณะ คือนิยมทุนมากกว่าความจริงแท้และความสุขของสรรพสิ่ง ครอบงำทุกชีวิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท่านจะสังเกตได้ว่า มีหลายชีวิตใกล้ตัว ถือครองแนวคิดนี้ตั้งแต่มีสติจนดับสลาย ไม่อาจตระหนักได้ว่าถูกจำกัดอิสระจนตัวตายไปด้วยซ้ำ
Liberalism - มโนคติเสรีนิยม ตั้งอยู่บนความคิดเสรีภาพและความเสมอภาค โดยเราจะไม่กดขี่สิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ไม่เหมือนเรา (คงจะดีหากนำไปใช้ได้กับเผ่าพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์)
หากเราคือการรับรู้ของจักรวาล
คงไม่มีใครกอดรัดผลประโยชน์ส่วนตน เข่นฆ่าศัตรูที่จะลดทอนความสุขอันลวงหลอกได้อย่างง่ายดาย เพิกเฉยต่อความทุกข์ทรมาณของสิ่งมีชีวิตอื่นใด
คงไม่มีใครสิ้นหวังกับพื้นที่บางแห่ง แต่มองลึกถึงความจริงแท้ ช่วยแก้ปัญหา นำไปสู่จิตอันบริสุทธิ์และปัญญาของจักรวาล
คงไม่มีทางที่ 1984 หนังสือโบราณจากปีพ.ศ. 2492 จะยังสะท้อนความอุบาทว์ของการกดขี่อิสระภาพและความรัก ได้ชัดเจนจนปัจจุบันขณะ
แหละเมื่อกาลผ่านพ้น ธรรมชาติคือความจริงแท้ ก็จะชัดแจ้ง แผดเผาความลวงหลอกทั้งสิ้นจนหมดไปกับยุคสมัยของมัน
ไม่รู้ว่าเมื่อไร
โฆษณา