มีบัญชีอยู่แล้ว?
"เจ้าพระยา original"
... ประกาศเร่งด่วน!!! ฉบับที่ 1
มาตรการรับผิดชอบต่อสังคม
14
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19
ที่เกิดการระบาดระลอกใหม่
โดยเกิดคลัสเตอร์จากสถานบันเทิง
ย่านทองหล่อ
ส่งผลให้บุคคลผู้มีอันจะกินทั้งหลาย
ติดเชื้อกันเป็นวงกว้าง
และยังส่งผลกระทบต่อผู้ไม่มีอันจะกิน ทั้งหลาย ในการทำมาหาแดกกันอีกด้วย
4
และจากข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่พบว่า...
การระบาดครั้งนี้ มีต้นตอมาจาก
"ความกระสัน"ของคนจำนวนหนึ่ง
5
ท่านสามารถอ่านข้อมูล(ดีๆ)เพิ่มเติม
ได้จากลิ้งค์นี้...
ประกาศเร่งด่วน!!! ฉบับที่ 1
มาตรการรับผิดชอบต่อสังคม
มีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบรรเทา
อาการ"กระสัน"พร้อมกันกับการรับผิดต่อสังคมไปควบคู่กัน
...มีใจความสำคัญดังต่อไปนี้
หากผู้ใดที่มีอาการ"กระสัน" ในช่วงโควิด ไม่มีไข้ จมูกได้กลิ่น ลิ้นยังรู้รส ต้องการออกจากเคหะสถาน เพื่อกระทำหรือเจตนาอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นผลพวงจากอาการ "กระสัน" ที่ส่งผลให้สมอง ขาดการรับรู้ผิดชอบชั่วดี และขาดการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ควรจะเป็นในสถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน
12
ขอให้ผู้นั้นปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน
2. พกแจลแอลกอฮอล์ไปด้วย
3. เดินหาสถานที่โล่งแจ้ง
4. หากสถานที่นั้น มีผู้คนหนาแน่น
ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 5 เมตร
1
5. ล้างมือด้วยแจลแอลกอฮอล์
1
6. ขึ้น"ว่าว"ได้เลยครับ...
.
.
.
.
.
15
ทั้งนี้
ประกาศเร่งด่วน!!! ฉบับที่ 1
มาตรการรับผิดชอบต่อสังคม
มีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อประกาศ
4
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เจ้าพระยา
2