ซีรีส์ "เรียนรู้และเข้าใจชาวยิว" EP4: เริ่มต้นอาณาจักรของชาวยิวและวิบากกรรม
1
หลังจากโมเสสเดินทางมาถึงคานาอัน ดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้ามอบให้ชาวฮิบรู ชาวอิสราเอลที่อยู่อาศัยบริเวณนี้มาแต่เดิมก็ให้ความเคารพนับถือโมเสสเช่นเดียวกัน จึงถูกเลือกให้เป็นผู้นำในดินแดนนี้
3
โมเสสได้วางรากฐานสำคัญด้านการปกครอง โดยกำหนดให้พระเจ้าคือผู้ปกครองสูงสุดและมอบอำนาจให้ผู้แทนของพระองค์ที่เรียกว่า "ผู้วินิจฉัย" เป็นผู้พิพากษา ผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน
2
ด้านศาสนา โมเสสได้กำหนดให้มีพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว คือ "ยะโฮวา" ซึ่งได้ประทาน"บัญญัติ 10 ประการ" ให้เป็นกฎแห่งการประพฤติดีสำหรับผู้คน
1
ภาพจาก https://kvm-mtv.ru/th/interesnye-fakty/judaism-is-the-national-religion-of-the-jews-what-kind-of-god-does-a-jew-havesss/
เมื่อโมเสสถึงแก่กรรม ชาวฮิบรูก็ยังคงสามัคคีและเข้มแข็ง แต่ก็ยังแยกกันเป็นกลุ่มๆ และถูกรุกรานจากชนชาติข้างเคียงอยู่เสมอ จนกระทั่งมี "ซอล" ขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์แรก ตรงกับช่วง 1,050 ปีก่อนคริสต์กาล
1
ภายหลังกษัตริย์ซอลสิ้นพระชนม์ลง กษัตริย์องค์ใหม่ได้ขึ้นครองราชย์ชื่อ "พระเจ้าเดวิด" ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถทั้งการปกครองและการรบ จนทำให้อาณาจักรแห่งนี้เจริญรุ่งเรือง
พระเจ้าเดวิดทรงตีได้นครเยรูซาเลมของพวกเคนันไนท์ และสถาปนาอาณาจักรยูดาห์และสมัยนี้เองที่ชาวฮิบรูและอิสราเอลเรียกตัวเองว่า "ยูดาย" หรือ "ยิว"
เมื่อสิ้นรัชสมัยพระเจ้าเดวิด พระเจ้าโซโลมอน โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ต่อ และทำให้อาณาจักรยูดาห์เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีก เพราะทรงเป็นทั้งนักรบ นักปราชญ์และนักปกครอง จึงทำให้อาณาจักรมีการเมืองมั่นคง มีวัดและวิหารเกิดขึ้นมากมาย
1
เมื่อพระเจ้าโซโลมอนสิ้นพระชนม์ อาณาจักรของชาวฮิบรูถูกแยกออกเป็น 2 ฝ่ายคือ อาณาจักรทางเหนือคือ อิสราเอลมีเมืองสมาเรียเป็นเมืองหลวง และอาณาจักรทางใต้คือ "ยูดาห์" มีเมืองเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวง
3
ภาพจาก https://pantip.com/topic/30949986
อาณาจักรยูดาห์ยังคงมีความเคร่งครัดในศาสนาเดิม แต่อิสราเอลมีลัทธิศาสนาของฟินิเชียนและอียิปต์ ซึ่งบูชารูปเคารพและนับถือเทพเจ้าหลายองค์เข้ามาจึงเคร่งครัดน้อยกว่า เป็นเหตุให้มีความขัดแย้งและทำสงครามกันเอง จนทั้งสองอาณาจักรเกิดความเสื่อมถอยลง
2
หลังจากนั้นไม่นาน อาณาจักรอิสราเอลก็ถูกกษัตริย์อัลซีเรียรุกราน กวาดต้อนประชาชนไปเป็นเชลย และอาณาจักรยูดาห์ก็ถูกยึดครองโดยกษัตริย์แคเดีย แห่งอาณาจักรบาบิโลเนีย
3
แม้ต่อมาชาวยิวในบาบิโลเนียได้รับอิสรภาพจากพระเจ้าโซรัสแห่งเปอร์เซียที่ทรงตีกรุงบาบีโลเนียได้เมื่อ 536 ปีก่อนคริสต์กาล และกลับไปฟื้นฟูนครเยรูซาเลม แต่ก็มีเอกราชได้เพียงแค่ในยุคที่เปอร์เซียเรืองอำนาจเท่านั้น ในยุคกรีกและโรมันเรืองอำนาจชาวยิวก็กลับมามีชีวิตยากลำบากและถูกกดขี่ข่มเหงอีกครั้งจากชาติ
ต่างๆ ที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปกครองตน
4
ภาพจาก https://th.sodiummedia.com/4124621-history-of-the-jewish-war-judah-and-the-destruction-of-jerusalem
การที่ชาวยิวถูกข่มเหงมานานเป็นร้อยปี ทำให้หลายคนกระจัดกระจายอพยพไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก และมีบทบาทสำคัญในประเทศที่เข้าไปอยู่ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองจนถึงปัจจุบัน
ในตอนหน้าผมจะพูดถึงชาวยิวในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่คืนกลับสู่ดินแดนพันธสัญญาอีกครั้งและตั้งชื่อประเทศว่า "อิสราเอล"
  • 29

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา