29 มิ.ย. 2021 เวลา 15:10 • ความคิดเห็น
ไม่คิดถึงเรื่องไม่ดี ไม่พูดถึงเรื่องไม่ดี คิดบวกๆ คิดเป็นกลางๆ
โฆษณา