เชื่อในเรื่องกฏแห่งกัมม์
เชื่อในเรื่องของเหล่าเทพเทวดา
การบูชาเทวดามีคู่กับศาสนาพุทธ
เพราะ ภพภูมิของ กามสุคติ มี อยู่ ๗ ภพภูมิ และ อีก ๔ เป็นภพภูมิทุคติ
การอ้อนวอนขอสิ่งศึกดิ์ช่วยให้ไม่ได้ในเรื่องของกิเลส แต่สิ่งที่ได้หรือกิเลสที่ได้ตามขอนั้นเป็นสิ่งที่ทำเอาไว้แล้วในชาติที่ผ่านมา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหล่าเทพเทวดานั้นช่วยรักษาปกป้องคนดีมีสีลมีธัมม และจะไม่ปกป้องรักษาคนชั่วคนไม่ดี
สิ่งศักดิ์นั้นมีในรูปของเทพเทวดา
แต่ความเป็นไปของภพภูมิมนุสส์เป็นไปตามกฏแห่งกัมม์
  • 2
โฆษณา