10 ก.ค. 2021 เวลา 10:23 • ความคิดเห็น
6 แหล่งที่พึ่งยามเกษียณที่พนักงานเอกชนต้องรู้
1.เงินชดเชยเลิกจ้างตามกฎหมาย
2.เงินกองทุนชราภาพประกันสังคม
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ค่าชดเชยพิเศษหรือเงินช่วยเหลืออื่นๆ
5.เบี้ยยังชีพคนชรา
6.เงินออมภาคสมัครใจ เช่น SSF,RMF,ประกันบำนาญ
อ้างอิงบทความ https://bit.ly/3pHAlxL
•เรียนรู้เพิ่มเติม•
กองทุนชราภาพประกันสังคม
4 เครื่องมือออมเงินเพื่อวัยเกษียณ
โฆษณา