พระคัมภีร์ไบเบิ้ลกล่าวว่า พระยะโฮวาพระเจ้าตรัสว่า “มนุษย์ผู้นั้นจะอยู่คนเดียวก็ไม่ดี เราจะสร้างผู้ช่วยเหลือคนหนึ่ง ให้เป็นคู่ครองของเขา.” (ยนซ.2:18)
ให้เรามองเห็นว่ามนุษย์ทุกคน ไม่ว่าชายหรือหญิงไม่ควรอยู่คนเดียว เราทุกคนควรมีผู้ช่วยเหลือ
เราลองมองอวัยวะบางส่วนตามร่างกายของเราดู ตามี 2 ดวง แขน มือ และขาก็มีอย่างละสองข้าง ถ้าเราขาดข้างใดข้างหนึ่งไปก็ไม่ครบสมบูรณ์
มนุษย์ก็เช่นกัน ไม่ว่าชายหรือหญิงก็ควรมีคู่ครอง เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างให้เรามีคู่ครอง เพื่อเสริมมนุษย์อย่างเราให้ครบสมบูรณ์
แต่แท้จริงแล้ว มนุษย์ทุกคนที่ได้รับการไถ่และการเลือกสรรจากพระเจ้านั้นล้วนเป็นคู่ครองของพระเจ้า
พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีอิสระในการเลือกสรร วันนี้ท่านสามารถเชื่อในพระองค์ได้
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์โลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์.
เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงใช้พระบุตร[ของพระองค์]เข้ามาในโลก เพื่อปรับโทษมนุษย์โลก แต่เพื่อจะให้มนุษย์โลกได้รับความรอดโดยพระบุตรนั้น.
ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน
  • 1
โฆษณา