🦋
Overcoming Negativity Bias: เรียนรู้ และทำความเข้าใจ เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่าน ความลำเอียง อคติทางความคิดที่มีต่อข้อมูลเชิงลบ
9 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา