ระบบการศึกษาครับ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม และควรพิจารณาขยายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น โดยมีรัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โฆษณา