ธรรมชาติ คือวิทยาศาสตร์
เพราะสามารถจับต้อง พิสูจน์ และศึกษาเพื่อเก็บเป็นสถิติได้
และวิทยาศาสตร์ ก็ถือเป็นเรื่องทางโลกครับ
คือศาสนาพุทธเรานั้น เป็นเหมือนผู้เก็บสถิติ
เพื่อให้รู้ จนเกิดความสุขได้ด้วยตนเอง ก่อนพึ่งพาสิ่งอื่นหรือคนอื่น
เพราะการรู้ คือหนึ่งในหนทางพ้นทุกข์
และพุทธแท้ จริงๆ ไม่ได้สอนเรื่องเหนือธรรมชาติหรืออภินิหาร ซึ่งเป็นฝั่งของความเชื่อ
(ที่อยู่ใน Part ของอารมณ์ จากต่อมในสมองซีกขวา)
แต่สอนให้ใช้เหตุผล ไปพร้อมกับจินตนาการควบคู่กันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการใช้สมอง
การพรรณนาหรือเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ รอบตัวให้เป็นภาพที่ชัดขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น จึงถือเป็นทักษะหนึ่งที่นักปราชญ์และผู้ที่สังเกตุมากพอ พึงกระทำ
ซึ่งมักจะเป็นทักษะเดียวกับที่ศาสนาเราใช้กัน
โฆษณา