ศีล227เป็นเส้นแบ่งทางโลกกับทางธรรม
ธรรมที่ทรงแสดงครั้งแรกในโลก ทรงชี้แนะให้เหล่าปัญจวัคคีได้เห็นส่วนที่เป็นทางโลกและทางธรรมไว้ชัดเจนดังนี้
กะตะเม เทฺว. โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โ ปถุชชะนิโก
อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต, โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโยอะนัตถะสัญหิโต.
(บรรพชิตไม่ควรประพฤติส่วนที่สุด 2 อย่างนี้
คือ การเสวยกามสุขในกามคุณอารมณ์ที่ทราม เป็นข้อประพฤติของชาวบ้าน(ทางโลก)๑.
และการเบียดเบียนตนเองให้ลำบาก เป็นทุกข์ ไม่ประเสริฐ หาประประโยชน์มิได้๑.)
  • 1
โฆษณา