ไม่ได้แน่ครับ...ขึ้นชื่อว่าขอทานซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นมีการแบ่งชนชั้นวรรณะ
พราหมณ์..กษัตริย์..แพทย์..ศูทร ตามลำดับ
แบ่งตามความเชื่อของลัทธิในยุคนั้นคือ..พราหมณ์ฮินดู..โดยอาศัยรูปปั้นของเทพที่เคารพคือ..พระพรหมเป็นหลักฎเกณฑ์
ขอทาน..อาจอยู่ในกลุ่ม..วรรณะศูทร
หรือถ้าแย่กว่านั้นก็..จัณฑาลอันนี้ต่ำตมสุดละ ซึ่งแน่นอนว่า ขอทานหมดโอกาสที่จะทำให้มีศาสนาพุทธได้ครับ
นอกจากว่า.ขอทานเคยเป็นผู้ที่เสพสุขมาสารพัดสุขมีความรู้ความสามารถมา
อันนี้ไม่แน่ครับ
  • 8
โฆษณา