ตอนที่ 5 : 3 เทรนด์หลักลุยตลาดจีนด้วยสื่อดิจิทัล 2021 ยุค NewNormal | กลยุทธ์มัดใจผู้บริโภคชาวจีน และเป็น Pain Points สำคัญที่จะทำให้ ปัง หรือ แป๊ก ในตลาดจีน
การศึกษาและวิจัยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด แบรนด์หรือสินค้าที่ต้องการนำเข้าตลาดจีน กลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง และ Platform สื่อดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ อาจใช้ Baidu index และ Sina YQT ในตรวจติดตามข้อมูลในเบื้องต้นได้ หรือให้บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ช่วยดำเนินการก็ได้
https://www.baidu.com/
🚩 การวิเคราะห์ระบุและการเลือกกลุ่มเป้าหมาย แนะนำให้ใช้แนวทางที่ผมมักจะใช้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
https://sina.cn/index/feed?from=touch&Ver=20
💡 ข้อมูลส่วนแรก จาก ช่องทางสื่อสารหลัก ได้แก่ การเข้าใช้งานหรือเยี่ยมชม (traffic) เว็บไซต์หลักของแบรนด์และคู่แข่ง การเข้าใช้งานหรือเยี่ยมชม (traffic) สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น WeChat Tiktok XiaoHongShu ของแบรนด์และคู่แข่ง
💡 ข้อมูลส่วนที่สอง จาก แบรนด์หรือบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ ลักษณะข้อมูลประชากรเป้าหมาย ความสนใจ แนวโน้มการตัดสินใจซื้อ อำนาจการใช้จ่าย พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนเป็นเหมือน คนหนึ่งคน เพื่อให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนและสามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
💡 ข้อมูลส่วนที่สาม จาก สื่อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือสินค้า ได้แก่ Baidu.com เพื่อตรวจสอบดูว่ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคสนใจสืบค้นหาสินค้าที่ใกล้เคียงกับของแบรนด์มากน้อยขนาดไหน JD.com เพื่อจัดกลุ่มสินค้าหรือแบรนด์ของเราให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่ใช้จ่ายแตกต่างกัน GDS ผู้ให้บริการด้านข้อมูล รายใหญ่ของจีน เพื่อคัดกรองผู้บริโภคที่มีฐานข้อมูลอยู่จำนวนมาก เลือกมาเฉพาะที่มีความสนใจตรงกับความต้องการของแบรนด์ รวมทั้ง เลือกสื่อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินค้าหรือแบรนด์ของเรา เช่น หากสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ก็ควรไปตรวจสอบข้อมูลที่ DiDi ซึ่งเป็นเหมือน Uber ในประเทศจีน จะทำให้เราทราบข้อมูลที่แท้จริงว่า ใครใช้บริการบ้าง สถานที่ใดคนเดินทางไปมากน้อย จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด ช่วงเวลา ระยะทาง ความถี่ ประเภทรถที่เลือกใช้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่แบรนด์ต้องการ
🚩การตรวจสอบและติดตามแผนสื่อสารดิจิทัล แม้ว่าเราจะวางแผนเป็นอย่างดีแล้วการตรวจสอบและติดตามการสื่อสารที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงมีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้แบรนด์สามารถปรับแผนงานได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที
สราวุธ บูรพาพัธ
เครดิตภาพจาก pixabay.com
อ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ https://www.prmatter.com/?p=3268
สามารถติดตาม PR Matter จากช่องทางอื่นๆ ได้ที่
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา