ต้นโพธิ์ทุกต้น มีศักยภาพที่จะโตเป็นต้นโพธิ์ใหญ่ได้ แต่ ต้นโพธิ์ที่กำแพงรั้วบ้าน ไม่อาจจะโตเป็นต้นโพธิ์ใหญ่ได้ เพราะคนจะถอนมันออกไปก่อนที่มันจะใหญ่โต จนทำให้กำแพงรั้ว และบ้านพัง
แต่ต้นโพธิ์ ที่อยู่กลางลานวัดมันโตขึ้นจากเม็ดโพธิ์เล็กๆ เช่นเดียวกับโพธิ์ที่กำแพงรั้วบ้าน แต่มันเจริญเติบโตเป็นโพธิ์ใหญ่ได้ เพราะสภาพแวดล้อมยอมให้มันโต
เด็กๆทุกคน ก็เช่นเดียวกันไม่ต่างจากต้นโพธิ์ พวกเขามีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จใหญ่หลวงได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ
สังคมรอบข้างเขา ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน และสังคมโดยรวม จะหล่อหลอมเด็กๆให้เป็นไปตามสังคม เด็กบางคนที่เกิดในสังคมมีเงิน ก็จะมีโอกาสมากมาย แต่เด็กที่เกิดในสังคมด้อยโอกาสก็จะด้อยโกาสไปเสียทุกทาง
มันน่าเสียดายอนาคตของเด็ก หาก ผู้คนในครอบครัว ครูในโรงเรียน และคนในสังคมรอบข้างเขา ทำกับเขาเหมือนกับที่ทำกับต้นโพธิ์ที่รั้วบ้าน
ต้นโพธิ์ที่ข้างรั้ว
22รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...