คำว่าด้วยก่อน, ทำให้เรานึกถึงอะไรบ้างอย่างดีหรือไม่ดีควรทำหรือไม่นี้คือประโยคเตือนใจขณะที่เราทำงานได้ผลใช้มาถึงทุกวันนี้
โฆษณา