5 พ.ย. 2021 เวลา 04:53
“การศึกษา” ปัจจัยพื้นฐานที่ผู้คนไม่เคยได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากปัจจัย 4 พื้นฐานอันประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคแล้ว “การศึกษา” แทบจะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งในแง่การยกระดับคุณภาพ... อ่านต่อ
โฆษณา