21 พ.ย. 2021 เวลา 16:30 • ความคิดเห็น
การได้รับชีวิตนิรันดร์ ของพระเจ้าเข้าสู่ภายในเรา ทำให้เราไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์
พระคัมภีร์ทั้งเล่ม เปิดเผยให้มนุษย์อย่างเราที่ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาและลักษณะของพระเจ้า ก็เพื่อให้เราได้ต้อนรับชีวิตของพระเจ้าเพื่อเราจะได้มีส่วนในชีวิตและนิสัยของพระเจ้า
ดังนั้น พระประสงค์ของเจ้า คือ "พระเจ้ากลายมาเป็นมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์กลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัย แต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นเจ้า"
ข้อพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู พันธสัญญาใหม่ หนังสือ โยฮัน
พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู http://gbrtbooks.com/Bible/Book/Index?PG=NT&BOOK_CODE=43
โฆษณา