23 พ.ย. 2021 เวลา 14:22
ระดับความรู้และพีระมิดความรู้
1. ข้อมูล หรือ Data
หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ได้มาจากการที่เราสังเกตอะไรต่างๆรอบตัวเราที่มันเกิดขึ้นโดยยังไม่ได้มีการคิดวิเคราะห์อะไรขึ้นมาเลย หรือที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลดิบนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น จำนวนคนที่ติดโควิดในประเทศไทยในเเต่ละพื้นที่เเต่ละจังหวัด ที่เป็นตัวเลขที่ยังไม่เเน่นอน ประมาณว่าถึงจะมีตัวเลขยืนยันเเล้วเเต่ที่จริงยังไม่สามารถระบุจำนวนคนที่ติดเพิ่มในพื้นที่ที่ยากต่อการตรวจสอบนั่นเองครับ คือยังไม่มีการวิเคราะห์อย่างทั่วถึง
2. สารสนเทศ หรือ Information
หมายถึง ข้อมูลที่ได้ทำการประมวลเแล้ว โดยเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลโดยวิธีการต่างๆ
2.1 เก็บข้อมูลอย่างไร วัตถุประสงค์เพื่ออะไร
2.2 จัดเป็นหมวดหมู่ ให้รู้องค์ประกอบย่อยๆ ของข้อมูล
2.3 สามารถคำนวณ วิเคราะห์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือสถิติ
2.4 ทำข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของข้อมูล
2.5 เรียบเรียงให้มีความชัดเจน เป็นระเบียบ จะได้ง่ายต่อการนำไปใช้ต่อในเรื่องต่างๆ
3. ความรู้ หรือ Knowledge
หมายถึง สารสนเทศที่ผ่านการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงความรู้ให้เข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์ โดยมีการวิเคราะห์ร้อยละของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการที่จะทราบ เช่น จำนวนคนที่มาลอยกระทง เป็นต้นครับ จะทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการเช็คว่าคนมาลอยกระทงได้ต้องผ่านการตรวจสอบเช็คจำนวนด้านหน้าทางเข้าของงาน
4. ภูมิปัญญา wisdom
หมายถึง การประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆเพื่อใช้ในการเเก้ไขปัญหา หรือเรียกว่าการพัฒนาการทำงานนั่นเอง wisdom เรียกอีกอย่างว่าปัญญาปฏิบัติจากภูมิปัญญา เมื่อนำไปเเก้ปัญหาหรือพัฒนาการทำงานจะทำให้งารที่ออกมาสำเร็จตามที่ต้องการไว้อย่างสมบูรณ์ เช่น นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่อ่านหนังสือหรือไม่ตั้งใจเรียนขณะที่ครูสอน
โฆษณา