#พุทธวจน
จงสงเคราะห์ผู้อื่น
ด้วยการให้ “รู้อริยสัจ”
ภิกษุ ท. !พวกเธอเอ็นดูใคร
และใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟัง
เขาจะเป็นมิตรก็ตามอำมาตย์ก็ตาม
ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม
ชนเหล่านั้น อันเธอพึงชักชวนให้เข้าไป
ตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสี่ประการ
ด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริง
ความจริงอันประเสริฐสี่ประการอะไรเล่า ?
สี่ประการ คือ
ความจริงอันประเสริฐ
คือทุกข์
ความจริงอันประเสริฐ
คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
ความจริงอันประเสริฐ
คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
ความจริงอันประเสริฐ
คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ
แห่งทุกข์
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรม
อันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่า
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ดังนี้
43 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา