3 ธ.ค. 2021 เวลา 15:48 • ความคิดเห็น
#พุทธวจน
เหตุสำเร็จสมปรารถนา
ตั้งจิตอธิฐานเจริญจิต
เพื่อสร้างเหตุ5ประการ
ศรัทธา เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้
รู้จริงเห็นจริง เป็นสัพพัญญูรู้ทั่วถึงโลกธาตุ
ศีล ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ไม่ขโมย
โดยถือเอาแต่ของ ที่เขาให้แล้ว
ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
พูดแต่ความจริง เว้นขาดการดื่มน้ำเมา
สุตตะ ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งบริสุทธิ์ บริบูรณ์ ดีแล้วสิ้นเชิง จึงให้ฟังซ้ำๆ
ฟังบ่อยๆ ทรงจำได้ย่อมใคร่ครวญธรรมแล้วตั้งตนไว้ในธรรม
จาคะ คือการเสียสละและแบ่งปัน โดยวางจิตอย่างถูกต้อง ด้วยการให้ทานแบบละความตระหนี่อันเป็นมลทิน
ปัญญา เห็นอริยสัจ4 คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์เหตุดับทุกข์และวิธีดับทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8หรือศีล สมาธิ ปัญญา
(เวลาทำสมาธิจะเห็นเกิดดับและความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง)
โฆษณา