16 ธ.ค. 2021 เวลา 06:45 • ความคิดเห็น
กิเลสมี 3 ตระกูล คือ
1.โลภะ ถ้าไม่มีโลภะ การแก่งแย่ง การคอรัปชั่น การคดโกง การหลอกลวง การทำร้ายร่างกาย จะไม่เกิดขึ้น
2.โทสะ ถ้าไม่มีโทสะ การทะเลาะ ตบตี อาฆาต พยาบาท ทำร้ายร่างกาย หรือใช้คำพูดบั่นทอนจิตใจ จะไม่เกิดขึ้น
3.โมหะ ถ้าไม่มีโมหะ คำพูดและการกระทำที่ทำให้พ่อแม่เสียใจ จะไม่เกิดขึ้น แต่จะกตัญญูรู้คุณของพ่อแม่จริงๆ
ความจริงแล้ว ถ้าหมดกิเลส จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด เข้าพระนิพพานอย่างเดียว ตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โฆษณา