การเลี้ยงดู ครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อม ค่านิยม ประเพณี การเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตของเขา จะเป็นพื้นฐาน ของการแสดงออก ซึ่งเราเรียกว่า มารยาท
  • 2
โฆษณา