30 ธ.ค. 2021 เวลา 19:59 • ประวัติศาสตร์
พวกที่ทุจริตคอร์รัปชั่นเขาไม่ได้ถือหลักธรรมของศาสนาพุทธเป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิตครับ และคนที่ปล่อยปละละเลยหรือเจตนาไม่ได้ตามจัดการในเรื่องทุตริตคอร์รัปชั่นก็ไม่ได้ถือหลักธรรมนี้เช่นกัน
มันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนบางกลุ่มจำนวนหนึ่ง ไม่ใช่ทุกคนจะทุจริตคอร์รัปชั่น ฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปโยงศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาหลักของประเทศมาเกี่ยวข้องกับคนจำพวกนี้ครับ
1
โฆษณา