ก็เพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันและไม่มีตรรกะใด อธิบายว่ามันเกี่ยวข้องกัน ประเทศไทยเรามีศาสนาเพื่อให้คนไทยส่วนใหญ่ เป็นคนดี มีศีลธรรม มีหลักยึดเหนี่ยวทางใจ และคนไทยในอดีดก็มีความผูกพันธ์และโตมากับศาสนา วัดเป็นศูนย์กลางของชาวบ้าน เป็นทั้ง โรงเรียน เป็นทั้งบ้าน เป็นที่ทํากิจกรรมของชาวบ้าน มีมาก่อนพวกนักการเมืองเสียอีก ถึงแม้ปัจจุบันจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว คนไทยก็ยังศรัทธาในศาสนาอยู่ดี
แต่มีคนไทยส่วนน้อย ที่มีโอกาสเข้ามาบริหารงานและ ทําการทูตจิต คอรัปชั่น ที่เราเห็นว่ามันมีเยอะ
เพราะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบแบบไทยๆแทบจะทุกส่วน ที่ไม่สามารถสกัดคนเหล่านี้ให้เข้ามามี อํานาจในเชิงบริหารได้ ปัญหาเรื่องคนไม่ดี เข้ามาบริหารงาน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาแต่อย่างใดๆ แต่ถ้าจะให้เกี่ยวก็ต้องลองแก้กฎหมายให้ พวกนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งมาบวชซะก่อนและสอบเปรียญ9 ให้ได้ จึงจะมีสิทธิลงเล่นการเมือง ถ้าการทุจริต คอรับชั่นไม่ลดลงไปแสดงว่าศาสนาไม่ได้ช่วยอะไร จึงจะเป็นอย่างที่คุณว่า
โฆษณา