1 ม.ค. 2022 เวลา 00:35 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ปีใหม่นี้ มาตั้งเป้าหมายกัน
การที่เราต้องมีเป้าหมาย เพื่อที่จะได้เป็นทิศทางในการวางแผน และลงมือทำ ให้เกิดขึ้นจริง มาเริ่มต้นปีด้วยการตั้งเป้าหมายกัน ซึ่งการตั้งเป้าหมายที่ดีทั้งเป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายอื่นๆ ควรประกอบด้วยอะไรบ้างมาอ่านกัน...
หลักการตั้งเป้าหมาย มีดังนี้
1. มีความชัดเจน (Specific)
2. วัดผลได้ (Measurable)
3. มีวิธีการที่จะทำให้สำเร็จได้ (Achievable)
4. เป้าหมายจะต้องมีความเป็นไปได้จริง (Realistic)
5. มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน (Time Bound)
ดังนั้นเป้าหมายที่ดีต้อง “SMART” ลองมาดูตัวอย่างการตั้งเป้าหมายกัน
เช่น ต้องการมีเงินออมฉุกเฉิน 60,000 บ. ภายในเดือน ธ.ค. 65 นี้
เราจึงวางแผนเก็บเงินเดือนละ 5,000 บ. เป็นเวลา 12 เดือน อยู่ในบัญชีเงินฝาก หรือกองทุนรวมตลาดเงินเนื่องจากเป็นเงินสำรองฉุกเฉิน ที่ไม่ต้องการสูญเสียเงินต้น
การตั้งเป้าหมายไม่เพียงแต่ตั้งเป้าหมายเรื่องการเงินเท่านั้น ควรตั้งเป้าหมายให้ครบทั้ง 6 ด้านของชีวิต เพราะชีวิตมีหลายด้านหรือหลายมิติ การบริหารจัดการเวลา การตั้งเป้าหมาย และการวางแผนเรื่องการเงิน ควรครอบคลุมมิติในด้านต่างๆ ของชีวิตด้วย
1. ด้านสุขภาพ
ดูแลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพราะเมื่อไหร่ที่เราป่วย เราจะรู้สึกได้เลยว่า ไม่มีอะไรสำคัญกว่า ความต้องการที่จะหายป่วย ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรก แต่มักถูกละเลย
ในการตั้งเป้าหมายควรมีด้านนี้เป็นอันดับแรก เช่น จะออกกำลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที
2. ความสัมพันธ์และครอบครัว
มิติด้านอื่นๆ ประสบความสำเร็จ แต่มิติด้านความสัมพันธ์หรือครอบครัวล้มเหลว ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรามีความสุขได้ ดังนั้นอย่าลืมดูแลมิติด้านนี้ด้วย ซึ่งมิติด้านนี้มักจะเป็นการให้เวลาที่มีคุณภาพ
ในการตั้งเป้าหมาย เช่น จะพาครอบครัวไปเที่ยวปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน มิ.ย. 65 1 ทริป และ ภายในเดือน ธ.ค. 65 อีก 1 ทริป เมื่อเราวางแผนไว้ เราจะได้ไม่ละเลยเรื่องนี้
3. ด้านการทำงาน
การทำงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้ภาคภูมิใจ มีผู้คนได้ประโยชน์ในสิ่งที่เราทำ หาความรู้ และพัฒนาความสามารถในการทำงานของเราให้ดีขึ้น
โดยตั้งเป้าหมาย เรียนคอร์ส/ อ่านหนังสือ ที่จะทำให้ความสามารถในการทำงานดีขึ้น ตั้งเป้าลูกค้าหรือยอดขาย
4. ด้านการเงิน
การดูแลด้านการเงิน และทักษะทางด้านการเงินมี 4 ด้าน คือ รู้หา รู้ใช้ รู้ออม รู้จักลงทุน เป็นเรื่องสำคัญ
การตั้งเป้าหมายทางด้านการเงิน อาจเริ่มจากเล็กๆ ก่อนก็ได้ เช่น จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย หรือเก็บออมเดือนละ 2,000 บ.
5. ด้านการพัฒนาตนเอง
โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เราจึงควรพัฒนาตนเองเพื่อให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า และเวลาที่เราหยุดนิ่ง ทำอะไรซ้ำๆ เดิม ไม่มีการเติบโต เราจะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่าย และเหี่ยวเฉาได้
อาจตั้งเป้าในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ภายในปีนี้ เช่น เรียนรู้การทำอาหาร การขับรถ หรือฝึกภาษา
6. ด้านการแบ่งปันและการให้
การให้ผู้อื่น จะทำให้พัฒนาคุณภาพจิตใจของเราให้ดีขึ้น อาจไม่ได้จำเป็นต้องเป็นการให้เงินทอง การให้กำลังใจ การให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ก็เป็นการให้ได้
อาจตั้งเป้าหมาย ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมปีละครั้ง หรือจะบริจาคเพื่อผู้อื่น
ชีวิตมีหลายด้าน หลายมิติ การตั้งเป้าหมายไม่ใช่เรื่องของเป้าหมายทางการเงินเท่านั้น ชีวิตจะสมดุล มั่งคั่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง เราต้องดูแลด้านต่างๆ ในชีวิตของเราด้วย การตั้งเป้าหมาย ควรมีแผนในการลงมือทำเพื่อให้เิดขึ้นจริงด้วยนะ
ขอให้เป้าหมายที่แต่ละคนตั้งไว้ เกิดขึ้นจริงตามที่ตั้งใจนะ สวัสดีปีใหม่ 2022 นะคะ
#สมดุลชีวิต
#การตั้งเป้าหมาย
#6ด้าน
#6มิติ
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#การตั้งเป้าหมาย
#เป้าหมายที่ดี
#SMART
โฆษณา