7 ม.ค. 2022 เวลา 09:01 • ปรัชญา
ให้คิดว่า ถ้าไม่อดทน เราจะสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างไรค่ะ
ชีวิตที่ดี ต้องมีขันติหรือความอดทนค่ะ
ทุกๆคนต้องมีความอดทนค่ะ
จะต่างกันก็แค่ สถานะการณ์
โฆษณา