13 ม.ค. 2022 เวลา 15:00 • นิยาย เรื่องสั้น
"...จะ มีประโยชน์ใหญ่หลวงอย่างไร
หากเราจะได้อมตธรรมแต่เพียงตน
จะมีประโยชน์ใหญ่หลวงอย่างไร
ด้วยการได้ข้ามโอฆสงสารแต่ผู้เดียว
แต่เมื่อใด ..
เราได้ถึงความเป็นพระสัพพัญญูผู้ข้ามโลกแล้ว
เมื่อนั้นเราจักยังสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษยโลกและเทวโลกให้ข้ามได้ด้วย
จักให้ขึ้นสถิตสำเถาธรรม
ขนส่งให้ลุล่วงข้ามถึงฝั่งแห่งพระนฤพานให้จงได้..."🌿
..
สุเมธดาบส
..
ธรรมนิยายเรื่อง หน่อพระโพธิสัตว์เจ้า
องก์ ๒~🌸
..
ขบถ ~ยาตรา เล่าเรื่อง
..
เร็วๆนี้
..
องก์ ๑..ความเดิม~🌸
๑๒ตอน

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา