ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะ คำว่า "คุณภาพ" (Quality) นั้นเป็นนามธรรม ดังนั้นการวัด (Measurement) ก็จะขึ้นอยู่กับนิยามว่าดูกันกี่มิติ แล้วให้น้ำหนักในแต่ละมิติไว้เป็นสัดส่วนเท่าใดต่อ 100 ความเข้าใจตรงนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องด้วยค่ะ
สำหรับเรา คำว่าคนคุณภาพ เราจะดูในมิติ ตามนี้ค่ะ
1. ด้านทัศนคติและการใช้ชีวิต (มองโลกอย่างเข้าใจ แล้วมีความสุขอย่างง่ายๆ)
2. ด้านการศึกษาเล่าเรียน (รักการเรียนรู้ การค้นคว้าพัฒนา ยิ่งมาก ก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะสามารถคิดใคร่ครวญในเรื่องต่างๆ ก่อนจะพูด ก่อนจะทำ)
3. ด้านบุคลิกภาพและสุขภาพกาย-ใจ (เป็นคนสมถะเรียบง่าย สุขภาพกายและใจปกติสามัญ)
4. ด้านการประกอบสัมมาชีพ (มีการงาน การอาชีพที่สุจริต และมีความพากเพียร)
5. ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่เกี่ยวข้อง (เอาใจใส่ความเป็นไปในครอบครัว คบหาสมาคมเพื่อนที่ดี มีอัธยาศัยไมตรีกับผู้คน)
ทั้งหมดนั้น เราไล่เรียงตามสัดส่วนน้ำหนักที่ให้ไว้ จากมากที่สุด ไปน้อยที่สุด ต่อ 100 ค่ะ
ขอบคุณคำถามค่ะ :)
8ถูกใจ
617รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...