มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โม้เก่งอย่างเดียวไม่ถือว่ามีคุณภาพ สำเร็จแต่ช้าก็ไม่นับว่ามีคุณภาพ 🍉🥚
โฆษณา