16 ม.ค. 2022 เวลา 06:38 • ความคิดเห็น
คุณภาพของคน เป็นการประเมินของกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น องค์กร, สังคม หรือประเทศ
สมาชิกถูกประเมิน แล้วบุคคลสามารถ ประเมินระบบระบอบ, เลือกหรือมีส่วนร่วม กับกลุ่มได้แค่ไหน
โครงสร้าง ตอบสนองต่อ การพัฒนารักษาคุณภาพ ของสมาชิกแค่ไหน
บางทีมันอาจไม่ใช่ปัญหา ระดับบุคคลเลย
โฆษณา