ข้อที่เหมือนกันระหว่าง พุทธ กับ พราหมณ์- ฮินดู คือหลักข้อปฏิบัติ เช่น พุทธมีศีลห้า ศีลแปด พราหมณ์-ฮินดู ก็มีกฏปฎิบัติ เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ มีเมตตา รักษาตนให้เป็นพรหมจรรย์ รักษากายใจให้บริสุทธิ์ แบบเดียวกัน ละเว้นความชั่ว ทำความดี เป็นต้น
การต้องการหลุดพ้นจากสภาวะบนโลกนะ ไม่ว่าจะนิพพานหรือไปอยู่กับพระเจ้า ก็ต้องการให้มนุษย์มีความหวังในความสุขโลกหน้าด้วย
1
1 ถูกใจ
159 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...