2 ก.พ. 2022 เวลา 17:25 • ความคิดเห็น
รู้คน รู้งาน(เชี่ยวชาญ)​ รู้หน้าที่(วัตถุประสงค์และขอบเขตงาน และผลลัพธ์ที่ต้องการ)​ รู้เขา(เท่าทันคน เข้าใจเพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องที่ต้องทำงานร่วมกัน)​ รู้เรา(เป้าหมายของหน้าที่หรืองานของเราที่ต้องการ) รู้ปัญหา(สิ่งที่ทำให้งานล่าช้าไม่ทันเวลา หรือทำให้งานเกิดปัญหา)​ รู้จักแก้ไข(เข้าใจปัญหาและมีวิธีแก้ไขทันท่วงที)​ รู้จักเวลา(บริหารเวลาและแอคชั่นแพลนได้ดี)​ รู้กาละเทสะ(การอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักเคารพผู้อื่น)​ รู้ความรับผิดชอบ(รับผิดเมื่อตนพลาด และจัดการงานของตัวเองโดยไม่โยนให้ผู้อื่น)​ รู้หน้าที่(JD)​ รู้จักพัฒนาตัวเอง(หาความรู้ใหม่เพื่อยพัฒนางานของตัวเองให้ดีขึ้น),
รู้จักการจัดการเวลาที่ดี(Due Date)​ รู้ว่าสิ่งไหนต้องทำ(todo)​ รู้ว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วถูกต้อง(ทั้งเนื้องาน วิธีการทำ ความเข้าใจและการสื่อสาร และอื่นๆ) รู้จักเพื่อนร่วมงาน(สังคมและทีมเวิร์ค)​ รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังอะไรสำคัญและลำดับได้(ลำดับงาน)​ รู้เท่าทันคน(นิสัยเพื่อนร่วมงานและสไตล์ดารทำงานของผู้อื่น)​ รู้จักและเท่าทันอารมณ์ตัวเอง(ระงับอารมณ์ได้ดี)​ รู้จักฟังและพูด(เป็นผู้พูดที่ดี และ ผู้ฟังที่ดี)​ รู้จักเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ(รับฟังข้อแนะนำผู้อื่น)​ รู้จักความละเอียดและรอบคอบ(เชี่ยวชาญในงานและตรวจทานทุกขั้นตอนทุกครั้ง)​
ลูกน้องที่ดีที่ผมคิดว่าคุณสมบัติว่าเก่งในความคิดผมนะ ต้องมีทั้ง Skill ใน Job ได้ดีเยี่ยม และ ใช้ชีวิตในสังคมการทำงานเป็นรอบด้านคับ
โฆษณา