ความคิดผม
รัฐยังกระจายความเจริญได้ไม่ทั่วถึง
จึงยากที่จะให้เท่าเทียมกันนะ
โฆษณา