7 ก.พ. 2022 เวลา 12:43 • ความคิดเห็น
ความคิดผม
รัฐยังกระจายความเจริญได้ไม่ทั่วถึง
จึงยากที่จะให้เท่าเทียมกันนะ
โฆษณา