มีบัญชีอยู่แล้ว?
ชื่อหนังสือ ลายแทงนักคิด
ผู้เขียน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
 
จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นจากสมองสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆและความแตกต่างระหว่างคนที่คิดเป็นกับคนที่ไม่เป็น ในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้
1สมองทำงานอย่างไร?
2ความคิดคืออะไร?
3 คนแต่ละคนคิดอย่างไร?
4 เหตุใดเราจึงคิดไม่เป็น?
5การคิดเป็นคืออะไร ?
6 การที่คนจะคิดเป็นนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง?
7 กระบวนการทางความคิดทำงานอย่างไร?
1) สมอง ทำงานอย่างไร
สมองมีความสำคัญอันดับต้นๆของสัดส่วนของร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ควบคุมทุกอย่างในระบบร่างกายนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาและนักการศึกษาต่างๆตามทฤษฎีในการแบ่งส่วนต่างๆของสมองแตกต่างกันตามตำแหน่งและหน้าที่การทำงานรูปแบบที่นิยมกันโดยทั่วไปจะแบ่งสมองเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ
1 สมองส่วนที่ทำหน้าที่เหมือนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่เรียกว่าเซ็นทรัล คอร์ หรือสมองส่วนแกนกลาง
2 สมองที่แสดงเอกลักษณ์ของมนุษย์เรียกว่ที่รับรอง คอร์เท็กซ์ หรือ สมองส่วนควบคุมระบบการคิดและการใช้เหตุผล
สมองส่วนที่ 1 เซ็นทรัล คอร์ สมองส่วน นี้จะอยู่บนสุดของกระดูกไขสันหลังหรือฐานกะโหลกตรงท้ายทอย สามารถแบ่งย่อยซอยย่อยออกเป็นสมองส่วนต่างๆ อาทิ
1)เมดูลา (medula) ทำหน้าที่ควบคุมกลไกการทำงานของร่างกาย
2)พอนส์ ( pons ) เป็นที่บรรจุเส้นประสาทจำนวนมากทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลอีกทั้งทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการหลับ
3 )ตาข่ายเชื่อมโยง (reticular formation) เป็นเครือข่ายของเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงตลอดส่วนของเมดูลาขึ้นไปจนถึงพอนส์ ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการหลับ การตื่นตัวและการให้ความสนใจ
4)ซาราเยโว ( cerebellum) มีหน้าที่ควบคุมความสมดุลของร่างกาย ถ้าไม่มีซีรีเบลลัมเราจะไม่สามารถเดินได้ตรงไม่สามารถส่งตัวได้
 
5)ทาลามัส(talamas) ทําหน้าที่เป็นสถานีส่งต่อข้อมูลที่เข้ามาจากประสาทสัมผัส ต่างๆเข้าสู่สมองในระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากส่วนของสมองในระดับที่สูงขึ้นไปทำการแยกประเภทและส่งต่อไปยัง ซีรีเบลลัมและเมดูลา
6) ไฮโปทาลามัส ทำหน้าที่รักษาสภาวะสมดุลภายในร่างกายมนุษย์เช่นอุณหภูมิปริมาณอาหารนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ผลิตและควบคุม พฤติกรรมที่กระทำเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เช่นการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์เป็นต้น
7 ระบบลิมบิก ช่วยให้คนทำในสิ่งที่พึงพอใจ โครงสร้างของระบบลิมบิกเป็นการควบคุมการทำงานพื้นฐานของร่างกายหลายประการเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ และการดำรงชีพนอกจากนี้ระบบลิมบิกยังมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้การจำและประสบการณ์ที่ให้ความพึงพอใจ
สมองส่วนที่ 2 ซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ หรือ สมองส่วนควบคุมระบบการคิดและการใช้เหตุผล สมองส่วนนี้จะอยู่บริเวณสมองใหญ่ทั้งหมดหรือสมองส่วนที่เรียกว่าเซรีบรัม มีอยู่ประมาณร้อยละ 70 ของสมองทั้งหมด สามารถแบ่งสมองส่วนนี้ออกได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ๆและแต่ละส่วน เรียกว่าโลบ อันได้แก่
1)ฟรอนทอลโลบ (frontal lobe) หรือสมองส่วนหน้า มีหน้าที่สำคัญหลายประการตั้งแต่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ แขนขาและใบหน้า การรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด นอกจากนี้ยังเกี่ยข้องกับการเรียนรู้ ความจำ ความฉลาดและคำพูดด้วย
2)พารายทอลโลบ ( paritetal lobe) หรือสมองส่วนข้าง อยู่ถัดจากสมองส่วนหน้าทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับประสาทสัมผัส
3) เทมโพราลโลบ (TEMPORAL LOBE) หรือสมองส่วนขมับทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน พฤติกรรมความจำและภาษา ทำงานร่วมกับฟรอนทอนโลบเกี่ยวกับการได้เกิน
4) อ็อกซิปิทอลโลบ (OCCIPITAL LOBE)หรือสมองส่วนท้ายทอยอยู่ด้านหลังสุดของคอร์เทกซ์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น
การทำงานของสมอง
สมองจะรับข้อมูลทางประสาทสัมผัส เมื่อประสาทสัมผัสของเรารับสัมผัสโดยวิธีใดวิธีหนึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกสื่อสารผ่านเซลล์ประสาทหรือเซลล์สมอง จะเรียกว่านิวรอน มีลักษณะเป็นเส้นใย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้า จะเรียกว่า เดนไดรท์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกิ่งก้านที่แยกออก ของต้นไม้ และ ส่วนที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลออกจะเรียกว่าแอกซอน ซึ่งแอกซอนส่วนใหญ่จะมีความยาวหลายมิลลิเมตรในตอนปลายของแแกซอนจะแตกกิ่งก้านเล็กๆออกไป ข้อมูลที่ส่งผ่านนิวรอนจะอยู่ในรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าตามธรรมชาติและแต่ละเซลล์นิวรอนจะ มีสารเคมีที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างกันเรียกว่า ซีปแนปส์ดังรูป

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  ทำไมคนจำนวนมากเห็นว่าในชีวิตนี้จำเป็นต้องมีคู่ครอง? ทำไมหลายคนเห็นว่าถ้าไม่มีคู่แปลว่าตนเองไร้ค่า เพราะ "ไม่มีใครต้องการ"? ทำไมเราต้องหาคู่ที่ 'เข้ากันได้' กับเรา หรือต้องมีสเป็คตรงกัน? เราหาคู่เพื่อคลายเหงาของเราเองหรือว่าเพื่อให้สังคมยอมรับเรา? เราควรทนอยู่กับคู่ของเราเพื่อให้ทุกคนยอมรับเราหรือไม่? นี่เป็นคำถามที่หนังเรื่อง The Lobster ตั้งขึ้น แต่ไม่ได้นำเสนอในรูปแบบของดรามาชีวิตเข้มข้น หากทำในรูปของหนังตลกเสียดสีเซอร์เรียล เราอาจเรียกหนังแบบนี้ว่า magical realism องค์ประกอบในเรื่องเหนือจริง
  ซาบีน่าทำยังไงให้พนักงานมีฝีมือ และมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของแรงงานเย็บมาดูกันเลยค่ะ ซาบีน่าได้มีการพัฒนาฝีมืออาชีพแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเย็บ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหลักการพัฒนาให้พนักงานส่วนงานที่ใช้ฝีมือแรงงานเป็นหลัก ผ่านการฝึกอบรม 2 แบบ คือ
  เรียกคืนไอศครีมชื่อดัง Haagen-Dazs ในยุโรปหลายประเทศ เนื่องจากมีสารปนเปื้อนที่ก่อมะเร็ง มีรายงานข่าวล่าสุดว่า ทางการเบลเยียมได้ออกประกาศเรียกคืนไอศครีมชื่อดังของสหรัฐอเมริกา Haagen-Dazs โดยให้เรียกคืนเพิ่มอีก 7 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุในช่วงมีนาคมและเมษายน 2566
  เมื่อคุณครูปั่นจักรยานไปโรงเรียน แต่กลับถูกคุณแม่ของเด็กนักเรียนส่งข้อความบอกให้ครูซื้อรถยนต์ขับเถอะ เพราะเธอไม่อยากให้ลูกชายเห็นว่าครูของเขา "จน" และมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเพราะไม่มีรถยนต์ขับ .. ดราม่าเดือดๆจึงเกิดขึ้นทันที
  ดูทั้งหมด