14 ก.พ. 2022 เวลา 10:02 • ปรัชญา
หลักปุรุษารถะ4 หรือ ประโยชน์ทั้ง4 ในศาสนาฮินดู อันเป็นจุดมุ่งหมายอันสมควรในชีวิตของมุนษย์ ได้แก่
1. ธรรมะ หมายถึง หลักศีลธรรม จริยธรรมหรือระเบียบปฏิบัติของคนในสังคม
2.อรรถะ หมายถึง การเจริญเติบโตของหน้าที่การงาน การสร้างทรัพย์สมบัติเป็นการสร้างฐานะให้มั่นคง
3. กามะ หมายถึง จุดประสงค์ สาเหตุการจูงใจ ในการแสวงหาความสุข ทางโลกตามวิสัยของผู้ครองเรือน
4. โมกษะ หมายถึง อิสระภาพทางวิญญาณเป็นการปฏิบัติตนให้ถึงการหลุดพ้นจาก"กรรม " ที่เกิดจากผลของการกระทำ และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
เป็นอุดมคติและคุณค่าสูงสุด ของชีวิต ถือเป็นความสุขอันเป็นนิรันดร์
(เนื่องจากพราหมณ์-ฮินดูมีหลักการ คือ ต้องเข้าสู่ปรมาตมัน คือ พระพรหม ไม่ใช่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด)
โฆษณา