...ปัญหานี้ต้องตอบไม่ตอบไม่ได้.เพราะหากคำตอบเราสร้างแรงบันดาลใจได้ก็จะทำให้สุขใจทั้งคนอ่านและคนถาม.. ถ้ากำลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อละก็ถือว่าเป็นแสงสว่างที่ปลายทางได้เลยครับ ทีนี้มาดูว่าผู้ถามต้องการอะไรบ้าง
1. มีความชอบสิ่งต่างๆ ที่สนใจแต่ไม่มีความสามารถในสิ่งๆนั้นได้เช่น การเรียน การเล่น ฯลฯ
2. ต้องการเป็นคนมีความสามารถในสิ่งที่สนใจ หรือสิ่งที่กำลังประสบอยู่ เป็น การเรียน รายวิชาต่างๆ การเล่นดนตรีชิ้นต่างๆ การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ฯลฯ
...พอกำหนดคำถามว่าต้องสรุปคำตอบให้อยู่ในกรอบได้แล้วก็ลงมือตอบดังนี้ครับ ผู้ถามไม่กำหนดว่าชอบสิ่งใดอยากเก่งสิ่งใด ขออนุโลมว่า ในวัยเรียน กำลังศึกษา พหุวิชา คือหลายๆ วิชา ทุกวิชาในหลักสูตรแต่ละเทอม วิชาสามัญ วิชาเลือก วิชาทักษะต่างๆ
... ทุกสาขาวิชา จะมี วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง เช่น วิชาว่ายน้ำ
1. ให้ผู้เรียนสามารถว่ายน้ำท่าวัดวาได้
2. ให้ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นว่าย กลับตัว เข้าเส้นชัยได้ถูกต้อง ฯลฯ
..ถ้าเป็นผู้สอน ก็จะต้องเขียนวัตถุประสงค์ทางการสอนเพื่อจะสอนนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ครบหลักสูตร หน้าที่ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมกับผู้เรียน การจัดการสอนเป็นหน้าที่ของผู้ถ่ายทอดวิชาในชั้นเรียน ส่วนผู้เรียนๆแล้วจะต้องสนใจเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ต้องทำความเข้าใจกฎการเรียนรู้ดังนี้
1. กฎการฝึกหัด สิ่งใดเมื่อได้เรียนไปแล้ว ต้องทำซ้ำๆ บ่อยๆ เพื่อให้เกิดทักษะถาวรทางกาย หรือ ความจำ ก็จะเกิดทักษะ ความชำนาญ ฝึกมากชำนาญมาก เช่นว่ายน้ำทุกวัน เป็นต้น
2 .กฎการจำและการลืม สิ่งใดคิด ปฏิบัติ มากจำมาก ปฏิบัติน้อยจำน้อย
3. กฏการใช้และไม่ใช้ สิ่งใดใช้ก็จะพัฒนา สิ่งใดไม่ใช้ก็จะหยุดไม่พัฒนาเช่น การเกิดกล้ามเป็นต้น
4. กฎแห่งความสำเร็จ รางวัล คำชมเชย การเสริมแรง เช่น คำชมเชยจากครู การได้รับรางวัลจากพ่อแม่
ไม่ว่าจะเรียนจะเล่นจะเป็นสิ่งใด ควรทำความรู้จักกฏต่างๆนี้แล้วนำไปประยุกต์ใช้ จะต้องประกอบกับความมุ่งมั่นของผู้เรียนควรยึดหลักการฝึกทางด้าน สติ สมาธิ ด้วยครับ
สติ คือความระลึกได้ รู้ได้
สมาธิ คือความตั้งมั่น เช่น การฝึกยิงปืน ต้องนิ่งมีสมาธิ หรือ การว่ายน้ำ สติคือรู้จังหวะการหายใจ สมาธิการว่ายตรงเส้นและเมื่อถึงจุดกลับตัวจะต้องกลับตัวหากขาดสติจะว่ายคดไปคดมาไม่ตรงเส้น ขาดสมาธิจะกลับตัวไม่ตรงจุดก็จะชนขอบผนังสระ เป็นต้น
การฝึกสติ และสมาธิมิใช่เป็นการฝึกของพระเท่านั้นหากแต่เด็กเยาวชนก็สามารถฝึกและนำมาใช้ทางการเรียน กีฬา และดนตรีได้เช่นกันครับ เมื่อรู้ทฤษฎีแล้วก็ลงมือได้เลยครับเมื่อฝึกเต็มที่แล้วยังไม่พัฒนาก็มาปรึกษาเพิ่มเติมได้ครับ
3ถูกใจ
1แชร์
149รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...