(ต่อ) ๒ ช่วงของการพัฒนาตนเอง ๑. ตอนเป็นเด็ก ต้องอาศัย "พ่อแม่ครูพระ" ซึ่ง เราต้องการ "พ่อแม่ครูพระ " ที่รู้ ที่เป็น ในการสอน "หัวใจ " การพัฒนาคน " (พัฒนา ลูก ลูกศิษย์ เยาวชน" คือ ๑.๑ มนุษย์เกิดมาทำไม มีจุดมุ่งหมายอะไร ควรทำอะไร ๑.๒ มนุษย์ ควรจะเรียนรู้อย่างไร ๒. ตอนเป็นคนมีอายุ ๒๕ (สูงหรือต่ำกว่า) เราจะพัฒนาตนเองอย่างไร โดย ๒.๑ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ๒.๒ อาศัยคนรู้จริง เมื่อเรามีหลักการของการศึกษาเรียนรู้ แล้ว ก็ก้าวไปสู่ กลักการพัฒนาตนเอง ,หลักการใช้เวลา หลักการคบมิตร หลักการเป็นพลเมืองที่ดี หลักธรรมประจำชีวิต ฯลฯ เราจักทำงานด้วยความรัก เอาจริง จริงใจ เพื่อตนเองและผู้อื่น ด้วยสติปัญญาความจริง ,เราจะคิดและทำงานด้วยความสุข ไม่มีคำว่า "เสียใจ"หรือ ทุกข์ เมื่อทำผิด ก็แก้ไขใหม่ เพราะ " ผิดเป็นครู ความล้มเหลว เป็นมารดาแห่งความสำเร็จ " ใช้ เวลาเรียนรู้ ก่อนทำ
1 ถูกใจ
1 แชร์
173 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...