22 มี.ค. 2022 เวลา 23:13 • ความคิดเห็น
หลักๆ คือ "ใจ " จิตมนุษย์ไม่เที่ยง ผันแปรไปตามเหตุปัจจัย
โฆษณา