ความมั่นคง หมายถึง ความปลอดภัย ความมีเสถียรภาพ การมีความเสี่ยงน้อยที่สุด เช่น
- ความมั่นคงทางชีวภาพ คือการรักษาความปลอดภัยด้านชีวภาพ ด้านห้องปฎิบัติการต่างๆไม่มีความเสียง หรือมีก็น้อยที่สุด
- ความมั่นคงทางอาหาร เป็นความปลอดภัยที่จะมีอาหารเพียงพอในการบริโภค
- ความมั่นคงด้านวัคซีน คือมีวัคซีนใช้เพียงพอ ซี่งถ้าระดับประเทศ ผลิตเองได้น่าจะดี
- ความมั่นคงด้านการเงิน คือการใช้จ่ายเงินอย่างไม่ขัดสน มีความคล่องตัว ไม่มีความเสี่ยงในด้านการเงิน
- ความมั่นคงในหน้าที่การงาน คือ ความเสี่ยงในการให้ออกจากงานน้อย ฐานะทางการเงินของสถาบัน หรือบริษัทดี น่าเชื่อถือ
  • 3
โฆษณา