เท่าที่เคยอ่าน ได้ยินได้ฟังมา
ผู้ที่ฝึกจิตดีแล้ว จะสามารถควบคุมความคิดได้
ควบคุมความคิดในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงว่าสามารถกะเกณฑ์ให้กับความคิดว่าจะผุดอะไรขึ้นมา แต่สามารถเลือกเก็บ เลือกใช้เฉพาะความคิดที่เป็นประโยชน์ และเกื้อกูลต่อตนเองและผู้อื่น
1
คือ ไม่เป็นทุกข์กับความคิด ความคิดอยู่ต่างหาก จิตลอยตัวเหนือความคิด
คนเราไม่ได้ทุกข์เพราะความคิดโดยส่วนเดียว แต่เป็นเพราะหลงยึดมั่น ยึดติดในความคิด จึงนำมาซึ่งทุกข์
ถ้าจิตพรากออกจากขันธ์ หรือ พรากออกจากความคิดโดยเด็ดขาด
ความคิด นึกปรุงแต่ง ไปตามประสบการณ์ที่สะสม แต่จะไม่มีใครเกี่ยวข้องด้วย ไม่สามารถมีอิทธิพลอะไรกับผู้ที่จิตหลุดพ้นแล้ว คืออยู่เหนือความปรุงแต่ง ต่างคนต่างทำหน้าที่ ขันธ์แต่ละขันธ์ก็ทำหน้าที่กันไป ไม่มีใครทุกข์
  • 3
โฆษณา