3 เม.ย. 2022 เวลา 23:30 • ปรัชญา
“สติก็คือการควบคุมจิตใจ
ให้เข้าสู่ความตั้งมั่นนั่นเอง
ต้องมีสติก่อนถึงจะมีสมาธิได้”
#คติธรรม
#พระจุลนายก
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
โฆษณา