จากอดีต,ปัจจุบันและอนาคตกฎหมาย คือ รากฐานอันสำคัญในการดำรงอยู่ของอารยะประเทศ มีการกำหนดบทลงโทษของผู้ที่ละเมิดชัดเจน แต่ที่มีคำถามถึงความไม่ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเป็นเพราะว่า เมื่อมีคดีเกิดขึ้นกระบวนการยุติธรรมต้นทางมักจะถูกแทรกแซงทำให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติในสิ่งที่ควรจะเป็น ดังนั้นถ้าต้นทางมีอิสระเหมือนประเทศพัฒนาแล้ว ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแม้ลูกนายกหรือประธานาธิบดี เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ก็รับโทษเหมือนคนอื่นๆ เขาจึงไม่มีคำถามเหมือนเรา
  • 2
โฆษณา