16 เม.ย. 2022 เวลา 12:45 • การเมือง
ในตัวของกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอยู่แล้วค่ะ แต่ที่บอกว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเพราะกระบวนการ หรือผู้ที่สามารถใช้กฎหมายได้ บกพร่องต่อหน้าที่ ใช้ไปในทางที่ผิด
โฆษณา