🌲 กฎหมาย เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อใช้ดำรงความยุติธรรม
Pungpang Talk พิจารณา 2 ข้อสำคัญ คือ การบัญญัติกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย
🥦 การบัญญัติกฎหมาย มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดน้อยเกินไป เนื่องจากการที่ใครคนใดจะตัดสินใจกระทำความผิด อาจมีการชั่งน้ำหนักระหว่างรางวัลกับบทลงโทษว่าสิ่งไหนมากกว่ากัน เมื่อพบว่ารางวัลมากกว่า (คุ้มค่าที่จะทำความผิด) จะทำให้ตัดสินใจกระทำผิดได้ง่าย หากศีลธรรมในตัวคนนั้นยังไม่มากพอจะยับยั้งชั่งใจ
ในการบัญญัติกฎหมายจึงควรเพิ่มบทลงโทษเพื่อให้คนเกรงกลัว
🥦 การบังคับใช้กฎหมาย ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ทำให้คนในสังคมมองเป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้ ไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษทางกฎหมาย เช่น การไม่สวมหมวกกันน็อค เป็นต้น
ในการบังคับใช้จึงต้องมีความจริงจัง โปรงใสและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบังคับใช้กฎหมาย
จะเห็นว่า ปัญหาคนไม่เคารพกฎหมายนั้นมาจากทั้งการบัญญัติหรือกำหนดกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย นั่นเองค่ะ ✨
อย่างไรก็ดี ถ้าคนในสังคมมีคุณธรรม และศีลธรรมในตัวเอง ก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เช่นกันค่ะ
  • 2
โฆษณา