27 เม.ย. 2022 เวลา 23:30 • ปรัชญา
“ศีลให้ความสงบสุข
ได้ในเพียงระดับหนึ่ง 
ถ้าอยากจะให้มีความสุขมากกว่านั้น
ก็ต้องบำเพ็ญธรรมที่สูงขึ้นไป
ต้องเจริญจิตภาวนา”
#คติธรรม
#พระจุลนายก
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
โฆษณา