29 เม.ย. 2022 เวลา 14:25 • ปรัชญา
เรียนรู้ชีวิต เดินทาง สุข ทุกข์ เศร้า ทรมาน ปล่อยวาง
เสียสละ เกิด แก่ เจ็บ ตาย สัจธรรม จิตใจ ความรู้สึก
บุญ กรรม การกระทำ จิต ความเชื่อ ความศรัทธา
การยึดติดต่างๆ ความผูกพัน
ความรัก คนรัก ครอบครัว คนรอบข้าง
เพื่อน มิตรภาพ การดิ้นรน ความต้องการ
ความหวัง ความสิ้นหวัง ความฝัน
โฆษณา