แคนาดาเปิดรับชาวต่างชาติทำงานมากขึ้น เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
เมื่อต้นสัปดาห์รัฐบาลกลางแคนาดาได้ประกาศพิจารณาผ่อนคลายมาตรการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศ เนื่องจากปัญหาภาคธุรกิจประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มสาขาเกษตร กลุ่มธุรกิจบริการ สาธารณสุข และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ซูเปอร์มาร์เก็ต คลังสินค้า ฯลฯ ที่ล้วนต้องการแรงงานจำนวนมากในขณะนี้ จากการฟื้นตัวของธุรกิจและกิจกรรม ทางเศรษฐกิจในประเทศที่ขยายตัวหลังจากวิกฤต COVID-19 คลี่คลาย
ที่ผ่านมาแคนาดามีการรับแรงงานต่างชาติผ่านโครงการ “Temporary Foreign Worker (TFW)”เป็นระยะๆ แต่มีกฎระเบียบการขอวีซ่าที่ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลาการดำเนินการนานมาก โดยผู้ที่เข้ามาทำงานชั่วคราวจะถือวีซ่าชั่วคราวในแคนาดาและมีข้อจำกัดในด้านสถานที่ทำงานและประเภทของงานที่ทำ จากนั้นเมื่อวีซ่าหมดอายุ แรงงานชั่วคราวจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ หรือบางรายอาจจะสามารถสมัครเป็นผู้พำนักถาวรในแคนาดา (Permanent Resident) ก็ได้
ทั้งนี้ นับจากการแพร่ระบาด COVID-19 ธุรกิจจำนวนมากไม่สามารถจัดหาแรงงานท้องถิ่นมาทำงานได้ โดยเฉพาะ ในสาขางานบริการที่ต้องใช้บุคลากรติดต่อกับบุคคลคนทั่วไป และได้เรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตเปิดรับการจ้างงานต่างชาติเพื่อเข้ามาชดเชย เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้
ด้าน Carla Qualtrough รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม กล่าวถึงที่มาของนโยบายการเปิดรับแรงงานต่างชาติทั้งประเภทผู้ใช้แรงงานที่ค่าแรงต่ำ (Low Wage) และแรงงานทักษะที่มีค่าแรงสูงกว่า (High Wage) นั้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจแคนาดาหลังการแพร่ระบาด COVID-19 ที่ได้สร้างความ เสียหายต่อธุรกิจอย่างมหาศาล
โดยตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนนี้ รัฐบาลจะปรับเปลี่ยนระเบียบให้นายจ้างแคนาดาสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้มากขึ้น จากเดิมที่เคยกำหนดสัดส่วนแรงงานต่างชาติในกลุ่มค่าแรงต่ำ (Low Wage) ต่อแรงงานท้องถิ่นที่ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 โดยยังไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด และหากเป็นธุรกิจในกลุ่มที่ขาดแคลนแรงงานอย่างมาก ได้แก่ สาขาที่พักอาศัยและบริการอาหาร สาขาสุขภาพและช่วยเหลือสังคม สาขาโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สาขาการผลิตอาหาร อนุญาตให้มีแรงงานต่างชาติได้สัดส่วนร้อยละ 30 เป็นเวลา 1 ปี
นอกจากนั้น หากเป็นการจ้างงานประเภทฤดูกาล เช่น สาขาประมง สาขาผลิตอาหารทะเล นายจ้างสามารถเพิ่มจำนวนวันสำหรับการจ้างงานได้ 270 วัน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 180 วันต่อปี
สำหรับแรงงานต่างชาติในกลุ่มที่มีทักษะสูงหรือประเภทค่าแรงสูง (High Wage) ที่เข้ามาโดยผ่านการสมัครจากโครงการ Global Talent Streams จะสามารถทำงานในประเทศได้เป็นเวลา 3 ปี จากเดิมที่เคยทำได้เพียง 2 ปี ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่แรงงานกลุ่มทักษะจะสมัครเป็นพลเมืองท้องถิ่นในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครยื่นขอเปลี่ยนสถานะจากวีซ่าทำงานเป็นวีซ่าพำนักแบบถาวร (Permanent Resident) ในแคนาดาจำนวน 152,000 ราย
ตามข้อมูลตลาดแรงงานในแคนาดาไตรมาส 4/2563 มีการจ้างงานในประเทศจำนวน 915,000 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 2 ปีก่อนหน้า โดยขณะนี้ความต้องการแรงงานยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเกือบทุกสาขา ส่งผลให้อัตราการว่างงานอยู่ในระดับร้อยละ 5.5 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าช่วงก่อน COVID-19 โดยการผ่อนคลายมาตรการจ้างแรงงานต่างชาตินั้น รัฐบาลเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 ได้อย่างเต็มที่
ถือเป็นโอกาสอันดีที่ในช่วงนี้ประเทศแคนาดาได้เปิดรับแรงงานต่างชาติในหลากหลาย ประเภทและสาขา จากการสำรวจของสคต. พบว่าอาชีพในด้านของธุรกิจบริการที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นยัง เป็นที่ต้องการสูงในตลาดแคนาดา เช่น เชฟในร้านอาหารไทย พนักงานนวด เป็นต้น ซึ่งแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศสามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้จำนวนมากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านแรงงานได้อีกด้วย ดังนั้น ผู้สนใจควรเตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ เบื้องต้น ดังนี้
1. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมที่จะทำงาน
2. เตรียมความพร้อมในด้านทักษะฝีมือแรงงาน และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงหมั่น ฝึกฝนการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการดำรงชีพที่ดี
3. มีความอดทนและพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและความเป็นอยู่
4. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
  • 5
โฆษณา