ไม่เป็นภาระกับคนรอบข้าง .... ก็พอละ
สุขบ้าง ทุกข์บ้าง สลับกันไป แต่ช่วงนี้ หนักไปทางทุกข์มากกว่า ☺️
โฆษณา